بخش رسپی ایرانی

رسپی ایرانی:

.always follow a recipe exactly the first time I make a dish

من همیشه دفعه اولی که غذا درست میکنم، دقیقا رسپی ایرانی رو دنبال میکنم.

 to try a new recipe
دستور آشپزی جدیدی را امتحان کردن

0